Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  แผนการควบคุมภายใน
 
  แผนการควบคุมภายใน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดิน 2562 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 52 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท.2543 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 56 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงค์เคราะห์เพื่อยังชีพ 2548 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 60 คน)
ระเบียบ-มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ-ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 50 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ 2553 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 48 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ 2562 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 48 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 51 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.2548 แก้ไขถึง 2561 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 50 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.2559 แก้ไขถึง 2563 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 45 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547 แก้ไขถึง 2561 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 43 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ 2563 (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 52 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา (ประกาศเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 78 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 170 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2553แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548 (ประกาศเมื่อ : 5 กุมภาพันธ์ 2565 ดู : 196 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2553แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2565 ดู : 180 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2553 (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2565 ดู : 188 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2552แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่4 พ.ศ.2562 (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2565 ดู : 182 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2552 (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2565 ดู : 209 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558แก้ไขเพิ่มเติมถึงพ.ศ.2561 (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2565 ดู : 189 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2565 ดู : 191 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่4 พ.ศ.2561 (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2565 ดู : 195 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2565 ดู : 225 คน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2565 ดู : 182 คน)
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้เรือ พ.ศ. 2561 (ประกาศเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561 ดู : 447 คน)
ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอเปลี่ยนประเภทเรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร การขอโอนกรรมสิทธิ์ การแจ้งงดใช้เรือ และการตรวจสอบการเปลี่ยนประเภทเรือ สําหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561 ดู : 476 คน)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ประกาศเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561 ดู : 445 คน)
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2561 (ประกาศเมื่อ : 2 ตุลาคม 2561 ดู : 480 คน)
กรอบระยะเวลาการเสนอร่าง พรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... (ประกาศเมื่อ : 25 มกราคม 2561 ดู : 618 คน)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2560 ดู : 621 คน)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฯ ว่าด้วยเรื่องให้ผลิตภัณฑ์ไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และเรื่องให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ประกาศเมื่อ : 5 กรกฎาคม 2559 ดู : 683 คน)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559 ดู : 603 คน)
การลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด (ประกาศเมื่อ : 2 พฤษภาคม 2559 ดู : 599 คน)
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร (ประกาศเมื่อ : 6 พฤศจิกายน ดู : 614 คน)
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
E-mail Address : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com , saraban_05841401@dla.go.th
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs