Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  แผนการควบคุมภายใน
 
  แผนการควบคุมภายใน

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 ผืน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2566 ดู : 31 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำขวดเล็ก น้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2566 ดู : 6 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 เมษายน 2566 ดู : 7 คน)
ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปริ้นรูปพร้อมกรอบ จำนวน 5 กรอบ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 เมษายน 2566 ดู : 7 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 4 รายการ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 เมษายน 2566 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 เมษายน 2566 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่อรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษางานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 เมษายน 2566 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดสังฆทาน โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 20 เมษายน 2566 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 ออัน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 19 เมษายน 2566 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล ตามโครงการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 11 เมษายน 2566 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 31 มีนาคม 2566 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าผ่อนปูพื้น จำนวน 32 แผ่น เพื่อใช้ในโครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบานที่เคียนซาสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2566 โดยวิธีการเฉาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 มีนาคม 2566 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ รถถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฏร์ธานี) จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 10 มีนาคม 2566 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางสามเหลี่ยม สายจิตรพิทักษ์ (สฎ.ถ.11-011) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 8 มีนาคม 2566 ดู : 4 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กน 9639 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 3 มีนาคม 2566 ดู : 41 คน)
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา จ้างซ่อมตัวกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมปรับปรุงระบบใหม่่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 30 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 22 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมประตูโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 จุด จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 21 คน)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดผงเคมีดับเพลิงพร้อมเติมน้ำยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 20 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจางจง (ประกาศเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่างเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 มกราคม 2566 ดู : 64 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายทางหลวงเทศบาล 4213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 24 มกราคม 2566 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเท้า ถนนสายสุขาภิบาล (สฏ.ถ.11-003) หมู่ที่ 1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา .จ.สุราษฎร์ธานี โดวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 14 มกราคม 2566 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าปูโต๊ะ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 มกราคม 2566 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) จำนวน 500 กล่อง เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 มกราคม 2566 ดู : 14 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 42 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 12 มกราคม 2566 ดู : 60 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายจิตพิทักษ์ ชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สฎ.ถ.11-011) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเมื่อ : 10 มกราคม 2566 ดู : 75 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำไวนิลรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2566 จำนวน 1 ผืน จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพะาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2566 ดู : 13 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2566 ดู : 60 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำทำสติ๊กเกอร์+ไดคัท จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2566 ดู : 48 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางสายสุขาภิบาล (สฎ.ถ.11-001) หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2566 ดู : 80 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2566 ดู : 43 คน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างอาหารถวายพระ จำนวน 5 รูป โครงการจัดงานประเภณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 29 ธันวาคม 2565 ดู : 55 คน)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าผ้าปูโต๊ะ จำนวน 30 ผืน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2565 ดู : 13 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
E-mail Address : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com , saraban_05841401@dla.go.th
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs