Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  แหล่งท่องเที่ยว
สวนน้ำจันทน์กะพ้อ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 667 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 3  ตุลาคม  2561
 
รายละเอียด สถานท่องเที่ยว :

สวนน้ำจันทน์กะพ้อ 

สวนน้ำจันทน์กะพ้อ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเคียนซา หมู่ที่ 1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเนื้อที่ประมาณ  250  ไร่  ลักษณะที่ตั้งเป็นแหลมยื่นสูงลงสู่แม่น้ำตาปี อุดมไปด้วยปลาน้ำจืดมากมาย และพันธ์ไม้นานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จันทน์กะพ้อ  ต้นกำเนิดสายพันธ์ลุ่มน้ำตาปีที่มีกลิ่นหอม และหายากถือว่าเป็นไม้มงคล และเป็นพันธ์ไม้          หายาก  สวนน้ำจันทน์กะพ้อเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ  ตามสนธิสัญญาแรมซา

เทศบาลตำบลเคียนซา ได้ทำการขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ เพื่อทำการพัฒนา  ปรับปรุงพื้นที่ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 เป็นต้นมา 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ให้คงอยู่ตลอดไป
  2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหน และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะถูกทำลายสูญหาย
  3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อันเป็นรายได้เสริมให้กับราษฎรในท้องถิ่น
  4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชน

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อ

        เนื่องจากเทศบาลตำบลเคียนซาได้ร่วมกับประชาชน และรณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยอนุรักษ์  และรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างรู้คุณค่า ซึ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลจำนวนหลายร้อยไร่เป็นพื้นที่ป่าและอุดมไปด้วยพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ต่างๆ ทั้งสัตว์บก และสัตว์น้ำ การพัฒนาพื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดังนั้นเทศบาลตำบลเคียนซา จึงพยายามที่จะกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและรู้จักไปสู่โลกภายนอกที่กว้างขึ้น  สิ่งที่พัฒนาให้สมบูรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อ ริเริ่มดำเนินการโดยเทศบาลตำบลเคียนซา ร่วมกับชุมชนในบ้าน ในปี 2548 หลังจากนั้นจึงได้มีการขยายไปสู่ทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเคียนซาประกอบด้วย ชุมชนในบ้าน ชุมชนตลาด ชุมชนตลาดล่าง                               และชุมชนบ้านกลาง

นอกจากนั้นยังได้มีการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสวนน้ำจันทน์กะพ้อของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยแต่งตั้งตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน 

1.  นายสำรวย  สามงามพุ่ม                                ประธานกรรมการ   

2.  นายสหัส  เกษตราชีวะ                         รองประธานกรรมการ

3.  นางพิมจิตร  มณีโชติ                            รองประธานกรรมการ

4.  นายวรพจน์  แซ่ลิ้ม                              เลขานุการ

5.  นายโชคชัย  ใจกล้า                             ผู้ช่วยเลขานุการ

6.  นายชำนาญ  พิมพ์ลอย                         เหรัญญิก

7.  นายอรัญ  แซ่บ่าง                               กรรมการ

8.  นายจรวย  ฉิมสะอาด                           กรรมการ

9.  นายโกมล  แซ่กวั่ง                               กรรมการ

10.  นายสวัสดิ์  เพชรสง                           กรรมการ

11.  นายภิรมย์  ปลอดภิญโญ                     กรรมการ

12.  นางสละ  กองแก้ว                             กรรมการ

13.  นายจรัญ  นาคสนั่น                           กรรมการ

14.  นายนิยม  สวัสดี                               กรรมการ

15.  นางกิ้มเจี่ย  ฮั่นสกุล                           กรรมการ

16.  นายนิคม  สามงามพุ่ม                                กรรมการ

17.  นายดำรงชัย  แซ่เซ็ม                          กรรมการ

18.  นายดนัย  ใจกล้า                              กรรมการ

19.  นายอภิชัย  เฮนะเกษตร                      กรรมการ

20.  นายจรัส  ปะรา                                        กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านเป็นตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบล          เคียนซา  เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สวนน้ำจันทน์กะพ้อ และการกำหนดมาตรการป้องกันและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น

  1. ไม่ตัดต้นไม้ทุกชนิดภายในสวนน้ำจันทน์
  2. ไม่ขุดรากไม้  ตอไม้ออกจากสวนน้ำจันทน์กะพ้อ
  3. ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดภายในพื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อ              

อาณาเขตติดต่อสวนน้ำจันทน์กะพ้อกับพื้นที่อื่นๆ
ติดต่อกับเขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าหนองทุ่งทอง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ ติดแม่น้ำตาปี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs