Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กระดานสนทนา | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 077-387361 EMail : info@kiansacity.go.th , khainsacity299@gmail.com
   เมนูหลัก
 
  ประวัติความเป็นมา
  สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  อำนาจหน้าที่
  โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สภาเทศบาลฯ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองประปา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง
  แผนการดำเนินงาน
  แผนพัฒนาบุคลากร
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  แผนงานอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน
 
  รายงานการคลัง
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภา
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานอื่นๆ
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
  รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  กิจการสภา
  รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฏหมายและระเบียบ
 
  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบ
  ประกาศ/คำสั่งเทศบาล
ประชาสัมพันธ์
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ข่าวที่น่าสนใจในจังหวัด
  ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
 
บริการประชาชน
 
  ดาวน์โหลด
  แผนที่และการเดินทาง
  สายตรงเทศบาลตำบลเคียนซา
  ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  E-Service
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  มุมความรู้
   
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (ประกาศเมื่อ : 17 ธันวาคม 2564 ดู : 28 คน)
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...)พ.ศ. ที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ....ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง www.ect.go.th หรือ E-mail : polparty@ect.go.th หรือทางโทรสาร หมายเลข 021438582 (ประกาศเมื่อ : 14 ธันวาคม 2564 ดู : 30 คน)
สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ประกาศเมื่อ : 20 ตุลาคม 2564 ดู : 50 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีะ 2564 (ประกาศเมื่อ : 19 ตุลาคม 2564 ดู : 55 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ ทต.เคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 18 ตุลาคม 2564 ดู : 56 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (ประกาศเมื่อ : 14 ตุลาคม 2564 ดู : 45 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 11 ตุลาคม 2564 ดู : 38 คน)
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ประกาศเมื่อ : 8 ตุลาคม 2564 ดู : 38 คน)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-37 / 2564 (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 ดู : 45 คน)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34-35 / 2564 (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 ดู : 42 คน)
ประชาสัมพันธ์หลักเกณ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำขอรัับที่ดิจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีเกษตรกรผู้รับที่ดินถึงแก่ความตาย (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 ดู : 44 คน)
สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรม (ประกาศเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564 ดู : 40 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ ทต.เคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2564 ดู : 40 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ ทต.เคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2564 ดู : 44 คน)
การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต (ประกาศเมื่อ : 27 กันยายน 2564 ดู : 50 คน)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 23 กันยายน 2564 ดู : 55 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ ทต.เคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 10 กันยายน 2564 ดู : 177 คน)
ยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (ประกาศเมื่อ : 6 กันยายน 2564 ดู : 49 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 6 กันยายน 2564 ดู : 48 คน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของ ทต.เคียนซา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 3 กันยายน 2564 ดู : 155 คน)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา ...การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลเคียนซา ...หมายเหตุ ....(สำหรับบุคคลที่รับเบี้ยยังชีพโดยการมอบอำนาจเท่านั้น) สอบถามเพิ่มเติม 077-387-361 เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2564 ดู : 166 คน)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 30 สิงหาคม 2564 ดู : 126 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 24 สิงหาคม 2564 ดู : 49 คน)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ : 16 สิงหาคม 2564 ดู : 146 คน)
คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการไอและหายใจลำบาก (ประกาศเมื่อ : 16 สิงหาคม 2564 ดู : 215 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ประกาศเมื่อ : 10 สิงหาคม 2564 ดู : 73 คน)
สื่อเสียงมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน พร้อมเตือนภัยทางการเงิน (ประกาศเมื่อ : 10 สิงหาคม 2564 ดู : 153 คน)
มิจฉาชีพแอบอ้างหน่วยงานรัฐปล่อยกู้เงินหรือหลอกให้โอนเงิน (ประกาศเมื่อ : 10 สิงหาคม 2564 ดู : 157 คน)
มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน เพื่อลดภาระลูกหนี้ (ทั้งลูกจ้างและนายจ้าง) ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการจากมาตรการทางการ (ประกาศเมื่อ : 10 สิงหาคม 2564 ดู : 139 คน)
เทศบาลตำบลเคียนซา 📍ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ประกาศเมื่อ : 9 สิงหาคม 2564 ดู : 134 คน)
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ประกาศเมื่อ : 5 สิงหาคม 2564 ดู : 90 คน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ 📍ในราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาพระแสง ♦️เรื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำล้นตลิ่งและอ่างเก็บน้ำ (ประกาศเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2564 ดู : 107 คน)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีะ 2564 (ประกาศเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2564 ดู : 78 คน)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2564 ดู : 114 คน)
ประชาสัมพันธ์การจองคิวเข้ารับวัคซีนโควิต-19 ที่โรงพยาบาลเคียนซา (ประกาศเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2564 ดู : 125 คน)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-26 / 2564 (ประกาศเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2564 ดู : 170 คน)
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับผลกระทบภายหลังจากการประกาศมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและยังตกหล่นหรือไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการของรัฐ (ประกาศเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2564 ดู : 98 คน)
เด็กเล็ก ไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย ควรทำอย่างไร ? (ประกาศเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2564 ดู : 253 คน)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเคียนซา ในวันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 - วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทางธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ประกาศเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2564 ดู : 152 คน)
ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดหรือพื้นที่ 🔴สีแดงเข้ม 🔴 สีแดง 🟠สีส้ม เมื่อเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้รายงานตัวทุกคน สแกน QR Code 📲รายงานตัวต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สตในพื้นที่ อสม. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ทันที😷 (ประกาศเมื่อ : 9 กรกฎาคม 2564 ดู : 106 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา
ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260  โทรศัพท์ : 077-387361   โทรสาร : 077-387186
Copyright © 2016. kiansacity.go.th.All rights reserved. Powered by stsbbs